Záruka

CANDY HOOVER s.r.o. Záruční podmínky

 

Zákazník má v rámci záruky poskytované společností Candy Hoover ČR s.r.o. (dále jen „Společnost“) právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu výrobku, nebo týká-li se vada jen součásti výrobku, výměnu vadné součásti. Není-li takový postup možný, je kupující oprávněn žádat přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit pouze za splnění všech zákonných předpokladů, a to jen tehdy, nebyl-li výrobek nadměrně opotřebený nebo poškozený.

Podmínkou pro uplatnění jakéhokoliv práva ze záruky je, že byly dodrženy podmínky způsobu instalace a používání výrobku v souladu s návodem k montáži a obsluze.

U vestavných spotřebičů je podmínkou uplatnění záruky odborná instalace výrobku provedená specializovanou organizací.

Právo na odstranění vady výrobku je zákazník povinen uplatnit prostřednictvím nejbližšího autorizovaného servisního střediska Společnosti (dále jen „Servisní středisko“) a umožnit ověření existence uplatněné vady včetně odpovídajícího vyzkoušení, příp. demontáže výrobku, v provozní době tohoto Servisního střediska. Každé právo ze záruky je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby, jinak právo na uplatnění záruky zaniká.

Při dodržení podmínek způsobu užívání výrobku je na výrobek poskytována záruka v trvání 24 měsíců ode dne prodeje.

Servisní středisko posoudí oprávněnost uplatnění vady (reklamace) a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení. Zákazník je povinen poskytnout Servisními středisku součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i záruční opravy výrobku.

Běh záruční doby se staví po dobu od řádného uplatnění práva na odstranění vady do provedení záruční opravy servisem, avšak jen při splnění podmínek uvedených v záručních podmínkách. Po provedení záruční opravy je servis povinen vydat kupujícímu čitelnou kopii opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv zákazníka, který ve vlastním zájmu před podpisem tohoto listu zkontroluje jeho obsah a kopii následně pečlivě uschová.

Nebude-li uplatněná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li zákazník Servisnímu středisku shora uvedenou součinnost, je zákazník povinen nahradit prodávajícímu i Servisnímu středisku veškeré případné náklady, které jim v souvislosti s tímto vzniknou.

Podmínky Garance bezplatného servisu

V případě nákupu výrobku z portfolia Candy Hoover Group, který zakoupil zákazník v rámci své podnikatelské činnosti na území České republiky (nákup na IČO), poskytuje společnost Candy Hoover ČR s.r.o na tento výrobek nad rámec svých zákonných povinností garanci bezplatného servisu v době trvání 24 měsíců od data prodeje (dále jen „Garance“).

Garance se vztahuje pouze na výrobky provozované v domácnosti a současně na výrobky, které jeví známky pouze běžného opotřebení. V případě nesplnění podmínek v předcházející větě nárok na plnění z Garance zákazníkovi zaniká. Pokud bude výrobek v komerčním provozu, nebo bude jeho opotřebení posouzeno technikem jako větší, než je typické pro běžný provoz v domácnosti, Candy Hoover Group v rámci Garance poskytuje pouze bezplatnou diagnostiku a to ve lhůtě 6 měsíců od data prodeje výrobku. Případnou opravu nebo náhradní díl si hradí zákazník.

Výjimkou jsou charitativní a neziskové organizace, kde Candy prodlužuje dobu trvání Garance na bezplatný servis na 24 měsíců od data prodeje. Charitativní a neziskové organizace tak mají nárok na bezplatný servis bez ohledu na splnění podmínek výše, tedy bez ohledu na míru opotřebení a provoz výrobku mimo domácnost. Jedná se o následující subjekty:


• Školy, Mateřské školky a jesle
• Klokánky, Modrý klíč
• Dětské domovy, Domovy seniorů
• Domovy pro handicapované
• Policie,Záchranná služba, Hasiči
• Nemocnice, Lékařské praxe
• Chráněné dílny
• Dále všechny charitativní a neziskové organizace


Garance, po splnění podmínek výše, zahrnuje bezplatný servis (práce, doprava technika a v případě potřeby náhradní díl). Garance se nevztahuje na opotřebení nebo mechanické poškození výrobku, včetně poškození způsobeného poruchami v elektrické síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami a v případě, kdy nebyly dodrženy podmínky způsobu instalace a používání výrobku v
souladu s návodem k montáži a obsluze.
V rámci Garance nemůže zákazník odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat výměnu výrobku. V případě neopravitelnosti výrobku rozhoduje o způsobu řešení reklamace Candy.